IRENA: Global PV gurnama 2021-nji ýylda 133 GW artýar!

Recentlyakynda Halkara täzelenýän energiýa gullugy (IRENA) tarapyndan täzelenýän täzelenýän energiýa öndürilişi baradaky 2022-nji ýyldaky statistik hasabata görä, dünýä 2021-nji ýylda 257 GWt täzelenip bilýän energiýa goşar, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9.1% ýokarlanar we jemlenen global täzelenip biler. 3TW (3,064 GW) energiýa öndürmek.

 

Şolaryň arasynda gidroenergetika iň uly paýy 1230 GW-a ýetirdi.Global PV oturdylan kuwwat 19% çalt ösüp, 133 GW-a ýetdi.

图片5

 

2021-nji ýylda oturdylan ýel energiýasy kuwwaty 93 göterim bolup, 13 göterim ýokarlandy.Umuman alanyňda, fotowoltaika we ýel energiýasy 2021-nji ýylda täzelenip bilýän energiýa kuwwatynyň 88% -ini emele getirer.

 

Aziýa dünýäde täze gurlan kuwwata iň köp goşant goşýar

 

Aziýa dünýäniň täze gurlan kuwwatyna 154,7 GWt täze gurlan kuwwatyna iň uly goşant goşýar we dünýädäki täze gurlan kuwwatyň 48% -ini tutýar.Aziýanyň jemlenen täzelenýän energiýa kuwwaty 2021-nji ýyla çenli 1,46 TW-a ýetdi, Hytaý Covid-19 pandemiýasyna garamazdan 121 GWt goşdy.

 

Europeewropa we Demirgazyk Amerika degişlilikde 39 GW we 38 GW goşdy, ABŞ bolsa 32 GW kuwwatlylygy goşdy.

 

Halkara täzelenýän energiýa gullugynyň strategiki hyzmatdaşlygy şertnamasy

 

Dünýäniň esasy ykdysadyýetlerinde gaýtadan dikeldilýän energiýany ornaşdyrmakda çalt öňe gidişlige garamazdan, Halkara täzelenýän energiýa gullugy (IRENA) hasabatda gaýtadan dikeldilýän energiýa önümçiliginiň energiýa isleginden has çalt ösmelidigini nygtady.

 

Halkara täzelenýän energiýa gullugynyň (IRENA) baş müdiri Françesko La Kamera: “Bu dowam etdirilýän ösüş, täzelenýän energiýanyň durnuklylygynyň ýene bir subutnamasydyr.Geçen ýyl güýçli ösüş görkezijileri ýurtlara gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine girmek üçin has köp mümkinçilik döredýär.Birnäçe sosial-ykdysady peýdalar.Şeýle-de bolsa, global tendensiýalary höweslendirýändigine garamazdan, global energiýa geçiş perspektiwamyz howanyň üýtgemeginiň agyr netijelerinden gaça durmak üçin energiýa geçişiniň tizliginiň we geriminiň ýeterlik däldigini görkezýär. "

 

Halkara täzelenýän energiýa gullugy (IRENA) şu ýylyň başynda ýurtlara uglerodyň bitaraplygy maksatlaryna ýetmek üçin pikir alyşmaga mümkinçilik berýän strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyny durmuşa geçirdi.Şeýle hem köp ýurt energiýa üpjünçiligini saklamak üçin ýaşyl wodorody ulanmak ýaly çäreleri görýär.Agentlik tarapyndan ýaýradylan sanlara görä, global klimat maksady 2050-nji ýyla çenli Pari Agreement şertnamasynyň 1,5 ° C temperaturasynda galmak üçin wodorod umumy energiýanyň azyndan 12% -ini emele getirer.

 

Halkara täzelenýän energiýa gullugynyň strategiki hyzmatdaşlygy şertnamasy

 

Dünýäniň esasy ykdysadyýetlerinde gaýtadan dikeldilýän energiýany ornaşdyrmakda çalt öňe gidişlige garamazdan, Halkara täzelenýän energiýa gullugy (IRENA) hasabatda gaýtadan dikeldilýän energiýa önümçiliginiň energiýa isleginden has çalt ösmelidigini nygtady.

 

Halkara täzelenýän energiýa gullugynyň (IRENA) baş müdiri Françesko La Kamera: “Bu dowam etdirilýän ösüş, täzelenýän energiýanyň durnuklylygynyň ýene bir subutnamasydyr.Geçen ýyl güýçli ösüş görkezijileri ýurtlara gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine girmek üçin has köp mümkinçilik döredýär.Birnäçe sosial-ykdysady peýdalar.Şeýle-de bolsa, global tendensiýalary höweslendirýändigine garamazdan, global energiýa geçiş perspektiwamyz howanyň üýtgemeginiň agyr netijelerinden gaça durmak üçin energiýa geçişiniň tizliginiň we geriminiň ýeterlik däldigini görkezýär. "

 

Halkara täzelenýän energiýa gullugy (IRENA) şu ýylyň başynda ýurtlara uglerodyň bitaraplygy maksatlaryna ýetmek üçin pikir alyşmaga mümkinçilik berýän strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyny durmuşa geçirdi.Şeýle hem köp ýurt energiýa üpjünçiligini saklamak üçin ýaşyl wodorody ulanmak ýaly çäreleri görýär.Agentlik tarapyndan ýaýradylan sanlara görä, global klimat maksady 2050-nji ýyla çenli Pari Agreement şertnamasynyň 1,5 ° C temperaturasynda galmak üçin wodorod umumy energiýanyň azyndan 12% -ini emele getirer.

 

Hindistanda ýaşyl wodorody ösdürmek üçin potensial

 

Hindi hökümeti şu ýylyň ýanwar aýynda Halkara täzelenýän energiýa gullugy (IRENA) bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi.Kamera, Hindistanyň energiýa geçişine ygrarly gaýtadan dikeldilýän energiýa güýji bolandygyny nygtady.Soňky bäş ýylda Hindistanda toplanan täzelenýän energiýa kuwwaty 53GW-a ýetdi, ýurt bolsa 2021-nji ýylda 13GW goşýar.

 

Senagat ykdysadyýetiniň dekarbonlaşdyrylmagyny goldamak üçin Hindistan ýaşyl wodorod bilen işleýän energiýa üpjünçilik zynjyryny gurmak üçin hem işleýär.Geçirilen hyzmatdaşlygyň çäginde Hindistan hökümeti we Halkara täzelenýän energiýa gullugy (IRENA) Hindistanyň energiýa geçişini üpjün ediji we energiýa eksportynyň täze çeşmesi hökmünde ýaşyl wodorody nyşana alýar.

 

“Mercom India Research” tarapyndan neşir edilen gözleg hasabatyna görä, Hindistan 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde 150,4 GWt täzelenip bilýän energiýa kuwwatyny oturtdy. 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde fotoelektrik ulgamlary gurnalan täzelenýän energiýa kuwwatynyň 32% -ini emele getirdi.

 

Umuman aýdanyňda, 2021-nji ýylda täzelenýän çeşmeleriň paýy, geçen ýyl 79% bilen deňeşdirilende, 2021-nji ýylda 81% -e ýeter.Elektrik energiýasynyň öndürilişiniň täzelenýän paýy 2021-nji ýylda takmynan 2% öser, 2020-nji ýylda 36,6% -den 2021-nji ýylda 38.3% -e çenli.

 

Halkara Energetika Guramasynyň statistikasyna görä, 2022-nji ýylda dünýädäki täze elektrik energiýasynyň öndürilişiniň 90% -ini täzeläp bolýan energiýa energiýasynyň öndürilmegine garaşylýar.

21212121122121


Iş wagty: 22-nji aprel-22-nji aprel