PV zawodyňyz tomusa taýynmy?

Springazyň we tomsuň öwrümi güýçli konwektiw howa döwri, yssy tomus bolsa ýokary temperatura, güýçli ýagyş we ýyldyrym we beýleki howa bilen bilelikde bolýar, fotoelektrik stansiýasynyň üçegi birnäçe synagdan geçýär.Şeýlelik bilen, fotowoltaik elektrik stansiýalarynyň durnukly işlemegini üpjün etmek, girdeji gazanmak üçin çäreler bilen iş salyşmak üçin adatça nädip gowy iş etmeli?

详情页logo

Tomusda ýokary temperatura üçin

1 the Elektrik stansiýasyndaky kölegäni arassalamaga we arassalamaga üns beriň, komponentler hemişe howa çalşygy we ýylylyk ýaýramagy üçin.

2, günortan we günortan güneşli we ýokary temperatura wagtyndan gaça durup, irden ýa-da agşam elektrik stansiýasyny arassalaň, sebäbi duýdansyz sowatmak modulyň aýna paneliniň temperatura tapawudyny döreder we döwülmegiň ähtimallygy bar panel.Şonuň üçin, temperatura pes bolanda ir säher bilen agşam saýlamaly.

3. temperatureokary temperatura inwertoryň içki bölekleriniň garramagyna sebäp bolup biler, şonuň üçin inwertoryň gowy howa çalşygy we ýylylygyň ýaýramagy şertlerini üpjün etmek gaty möhümdir.Inwertor esasan açyk howada oturdylýar.Öwrüji gurlanda, modulyň arka tarapy ýa-da gulak astynda göni gün şöhlesinden gaça durmak üçin salkyn ýerde goýuň we inwertoryň howa çalşygyny we ýylylygynyň ýaýramagyny doly üpjün etmek üçin açyk gurnama üçin gapak plastinkasyny goşuň.

Tomus ýagyşy üçin

Köp mukdarda ýagyş suwy kabelleri we modullary siňdirer, izolýasiýanyň ýaramazlaşmagyna sebäp bolar we döwülse göni elektrik togunyň döremegine sebäp bolar.

Öýüňiz çukurly üçek bolsa, güýçli zeýkeş kuwwatyna eýe bolar, alada etmäň;tekiz üçek bolsa, elektrik stansiýasyny ýygy-ýygydan barlamaly.Bellik: rainagyşly günlerde işleýiş we tehniki hyzmat barlanylanda, ýaragsyz elektrik amallaryndan gaça duruň, inwertorlara, komponentlere, kabellere we terminallara göni eliňiz bilen degmäň, elektrik togunyň urmak howpuny azaltmak üçin rezin ellik we rezin aýakgap geýmeli.

Tomusda ýyldyrym üçin

Fotowoltaik elektrik stansiýalarynyň ýyldyrym gorag desgalary hem yzygiderli derňelmeli.Ningyldyrymdan goramak çäreleriniň bu tapgyrynda iň täsirli we giňden ýaýran usul, elektrik enjamlarynyň demir böleklerini ýere birikdirmekdir.Zemin ulgamy dört bölekden ybarat: toprak enjamlary, toprak korpusy, giriş liniýasy we ýer.Arealaňaç eliňiz bilen elektrik enjamlaryny we çyzyklaryny düýpli abatlamakdan gaça duruň, izolýasiýa edilen kauçuk ellik geýiň, elektrik togunyň urmagy howpundan ägä boluň we ýokary temperatura, ýagyş tupany, taýfun we ýyldyrym çakmagyndan çäre görüň.

Howa öňünden aýdyp bolmaýar, elektrik stansiýasynyň barlagyny we hyzmatyny ýokarlandyrýar, elektrik bekediniň girdejisini üpjün etmek üçin şowsuzlykdan ýa-da betbagtçylyklardan täsirli bolup biler.Adaty wagtda elektrik bekediniň ýönekeý işleýşini we tehniki hyzmatyny amala aşyryp bilersiňiz, ýa-da synag we tehniki hyzmat üçin elektrik bekedini hünär işleýiş we tehniki in engineenerlere tabşyryp bilersiňiz.


Iş wagty: 13-2022-nji maý