Suw geçirmeýän uglerod polatdan ýasalan gap

Suw geçirmeýän uglerod polatdan ýasalan ulag, uly, orta we kiçi awtoulag duralgalarynyň zerurlyklaryna laýyk gelýär.Suw geçirmeýän ulgam, adaty ulagyň akyp bilmeýän meselesini bozýar.

10

Awtoulagyň esasy çarçuwasy ýokary güýçli uglerod polatdan we ýol görkeziji demirýol we suw geçirmeýän ulgam alýumin garyndysy bilen bezelendir.Müşderiniň howpsuzlygy, gurnamagyň aňsatlygy we estetika üçin zerurlyklaryny kanagatlandyryň.Ainsagyş ýaganda we suwy çekmeli bolanda, suw paneliň daş-töweregindäki çukura akyp başlar we soňra çukuryň aşagyndaky aşaky gulaklara akar.

11

Awtoulagyň ýaýy owadan görnüşe eýe bolup, şol bir wagtyň özünde gapynyň ýapylmagynyň öňüni alýar we böwetleri azaldýar.Mundan başga-da, giňişligi has köp ulanmak üçin köp ulag birligi hökmünde erkin birleşdirilip bilner.Maşgala duralgasy we uly awtoulag duralgalary bar.

 


Iş wagty: 29-2022-nji aprel