Paýlanan fotoelektrik stansiýasy näme?Paýlanan fotoelektrik stansiýalarynyň aýratynlyklary haýsylar?

Paýlanan fotowoltaik elektrik stansiýasy, adatça, merkezleşdirilmedik çeşmeleriň ulanylmagyny, ulanyjy elektrik öndüriji ulgamyň töwereginde ýerleşdirilen kiçi göwrümli gurnamany aňladýar, adatça 35 kV-den pes tora ýa-da pes naprýa .eniýe derejesine birikdirilýär.Paýlanan fotoelektrik stansiýasy fotowoltaik modullaryň ulanylmagyny, gün energiýasynyň paýlanan fotoelektrik stansiýa ulgamyna göni öwrülmegini aňladýar.

Iň köp ulanylýan PV elektrik stansiýasy ulgamlary, şäher torlarynyň üçeginde gurlan PV elektrik öndürmek taslamalarydyr, olar jemgyýetçilik toruna birikdirilmeli we ýakyn setdäki müşderilere elektrik togy bilen üpjün edilmeli.Jemgyýetçilik torunyň goldawy bolmazdan, paýlanan ulgam müşderiler üçin elektrik togunyň ygtybarlylygyny we hilini kepillendirip bilmez.

99

Paýlanan fotoelektrik stansiýalarynyň aýratynlyklary

1. çykyş güýji gaty az

Adaty merkezleşdirilen elektrik stansiýalary köplenç ýüzlerçe müň kilowat ýa-da millionlarça kilowat bolýar, masştabyň ulanylmagy ykdysadyýetini gowulaşdyrdy.Fotowoltaik kuwwat öndürmegiň modully dizaýny, masştabynyň uly ýa-da kiçi bolup biljekdigini, fotowoltaik ulgamyň kuwwatyny sahypanyň talaplaryna laýyklykda sazlap boljakdygyny kesgitleýär.Umuman aýdylanda, paýlanan PV elektrik stansiýasynyň kuwwaty birnäçe müň kilowat aralygyndadyr.Merkezleşdirilen elektrik stansiýalaryndan tapawutlylykda, PV elektrik stansiýasynyň göwrümi elektrik öndürmegiň netijeliligine az täsir edýär, şonuň üçin onuň ykdysadyýetine täsiri gaty az, kiçi PV ulgamlarynyň maýa goýumlarynyň girdejileri uly ulgamlardan pes däl.

2. hapalanmak az we daşky gurşawa peýdalydyr.

Elektrik energiýasy öndürmek prosesinde paýlanan fotoelektrik stansiýasy taslamasy, ses ýok, howanyň we suwuň hapalanmagyny hem üpjün etmeýär.Şeýle-de bolsa, ilatyň şäher gurşawynyň gözelligi baradaky aladasyny göz öňünde tutup, arassa energiýany ulanmakda paýlanan fotoelektrik we töweregindäki şäher gurşawyna üns bermeli.

3. powererli elektrik toguny belli bir derejede ýeňilleşdirip biler

Paýlanan fotoelektrik stansiýalary, adamlaryň bu döwürde elektrik toguna iň köp isleg bildirýän mahaly, gündizine iň ýokary elektrik energiýasyna eýe.Şeýle-de bolsa, paýlanan fotoelektrik stansiýalarynyň energiýa dykyzlygy birneme pes, paýlanan fotoelektrik elektrik stansiýasynyň her inedördül metriniň güýji bary-ýogy 100 watt bolup, fotowoltaik modullary gurmak üçin amatly binalaryň üçek meýdanynyň çäkliligi bilen bilelikde, şonuň üçin paýlanan fotoelektrik stansiýalary elektrik dartyş meselesini düýpgöter çözüp bilmez.

98


Iş wagty: Maý-19-2022